Rhe-set yoga.jpeg

Terms & conditions

Terms &conditions

 

Privacy protocol Rhe-set

 

 1. ALGEMEEN

 

Gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze privacyverklaring van:

 

Rhe-set, vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

 

Kandidaat cursisten geven bij opgave voor een cursus hun akkoord voor de wijze, in het aanmeldformulier, waarop Rhe-set met hun gegevens omgaat.

 

Aan Kandidaat cursisten worden de volgende gegevens gevraagd:

 

 • Naam, adres, woonplaats

 • Emailadres

 • Telefoonnummer

 • Eventueel bedrijfsnaam

 

 

 1. OPSLAG EN GEBRUIK

 

De gegevens worden gebruikt om cursussen te organiseren waaraan de kandidaat cursist wil meedoen, of het beantwoorden van vragen en/of opmerkingen.

 

Rhe-set zal de gegevens uitsluitend voor het hier genoemde doel gebruiken en draagt zorg dat geen gegevens aan derden worden verstrekt.

 

 

 

 1. TOEGANG CURSISTENGEGEVENS

 

Geautoriseerde personen binnen Rhe-set hebben exclusief toegang tot de (kandidaat) cursistengegevens en Rhe-set garandeert een veilige opslag hiervan.

 

(Kandidaat) cursisten of vragenstellers kunnen Rhe-set ten allen tijde vragen welke gegevens van de betrokken (kandidaat) cursist bij Rhe-set bekend zijn.

 

 

 1. RECHTEN (KANDIDAAT) CURSIST

 

Elke (kandidaat) cursist heeft het recht:

 

 • Het recht om zijn/haar gegevens op te vragen

 • Het recht om zijn/haar gegevens te wijzigen

 • Het recht om vergeten te worden

 • Het recht om informatie

 • Het recht op bezwaar

 

Deze rechten kunnen indirect via Rhe-set worden uitgeoefend.

 

Na beëindiging van een cursus blijven de gegevens maximaal 2 jaar bewaard.

 1. SLOT

 

Dit protocol is van toepassing vanaf dagtekening.

Geautoriseerde personen voor datagegevens binnen Rhe-set committeren zich elk afzonderlijk aan hun geheimhouding, zoals genoemd bij punt 3.

Bij gewijzigde omstandigheden zal deze privacyverklaring zo nodig worden aangepast.

 

Wilnis, 25 mei 2018

 

Rhe-set

 

Directeur Rhea Stiekema

Algemene voorwaarden Rhe-set

Rhe-set verzorgt doorlopende lessen, cursussen en workshops op het gebied van yoga en persoonlijke groei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rhe-set aangeboden cursussen en opleidingen.

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan één van de aangeboden diensten.

 

Inschrijving en betaling

Inschrijving voor lessen, cursussen en workshops gaan via het invullen van een door Rhe-set verstrekt inschrijfformulier. Door het ondertekenen van het formulier ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden en is je inschrijving definitief. 

De prijzen vermeld op de site zijn (tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld) inclusief BTW.

Na ontvangst van het volledige bedrag ben je verzekerd van deelname.

 

Algemene voorwaarden lessen/workshops (zie inschrijfformulier)

De lesgelden dienen vooraf te worden voldaan.

In de contributies zijn alle vakanties verrekend.

Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn van 2 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar.

De opzegtermijn, na de contracttermijn, is een kalendermaand vóór het verstrijken van uw contracttermijn.

Aanmaning- en herinneringskosten zullen doorbelast worden.

Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.

Gemiste lessen dienen binnen de lopende maand te worden ingehaald.

Verlopen lessen kunnen niet worden ingehaald als lidmaatschap wordt verlengt.

Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Rhe-set kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan de lessen.

Rhe-set is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen.

 

Annuleren bij cursussen/opleidingen/workshops

Als je annuleert tot 14 dagen voor de start van een cursus, opleiding of workshop ontvang je 75% van het cursusgeld retour. Bij annulering hierna vindt geen teruggave van het geld plaats.

Bij afwezigheid zonder bericht vooraf vindt geen restitutie plaats en bestaat er geen recht op het nogmaals volgen van de cursus op een later tijdstip.

Als de cursus/workshop/opleiding niet door kan gaan vanwege te weinig cursisten of andere omstandigheden wordt het bedrag teruggestort. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren van een cursus/workshop/opleiding door langdurige ziekte, kan na overleg van een medische verklaring van een huisarts of specialist verzocht worden een passende oplossing te vinden.

 

Uitval docent

Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Rhe-set, indien mogelijk,voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Rhe-set de cursisten hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Rhe-set zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen.

In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.

 

Extra kosten voor de verzorging voortvloeiende uit ziekte/uit val van een docent liggen bij Rhe-set.

Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

 

Persoonsgegevens

Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om de cursist op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Rhe-set. Daarnaast kan er een groepsbericht worden verzonden aan alle deelnemers. Mocht je geen prijs stellen op informatie van deelnemers en activiteiten dan kan dit per e-mail aan Rhe-set worden gemeld.

 

Huisregels

Als deelnemer bij Rhe-set ben je verplicht je te houden aan de huisregels.

Mobiele telefoons en overige apparatuur worden enkel gebruikt buiten de yogales.

De yogashala blijft zo sereen mogelijk. Tassen, schoenen , jassen en overige persoonlijke spullen blijven buiten de yogashala.

Rhe-set behoudt zich het recht voor deelname aan de lessen te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 

Lesmateriaal

Verstrekte informatie/handouts of readers die verstrekt worden tijdens een cursus of opleiding mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de handouts of readers te gebruiken voor commercieel gebruikt of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij Rhe-set en de (gast)docent.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan lessen/cursussen/opleidingen/workshops van Rhe-set geschiedt volledig op eigen risico.

Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien je de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de les te weigeren.

Rhe-set is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen.

 

Beeldopnames

Rhe-set behoudt zich het recht tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen tijdens een opleiding/cursus/les/workshop is alleen mogelijk na toestemming van de docent en de andere cursisten.

 

Klachten en geschillen

De doelstelling van Rhe-set is altijd om je persoonlijke groei tot een succes te maken. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen, meld de klacht dan per omgaande (schriftelijk, per e-mail of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen.

Rhe-set 
Yoga 4 EVERONE, EVERY BODY & EVERYWHERE
 • Gray LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
PARTNERS & LINKS

Dear one, you are very welcome @Rhe-set Yog@home shala, located in the middle of the real dutch fields in Wilnis, in between Amsterdam, Utrecht and Rotterdam. 

All yoga classes @the Rhe-set home shala are given in small groups and live streamed. Apart from the shala classes there are different pop-up, private, streamed and business classes but also coaching sessions, workshops and retreats. 

Rhe-set yoga is for everyone, every body type and everywhere. It is not just a life style but a pointer to our true self/natural state.

Terms and Conditions | Privacy Policy

Rhe-set
skiswissalps-logo.png

© 2018 by Rhea Stiekema & WIX